خروج موقت ۱۴ نماد، حل گره در ۳ سهم منفی، و افزایش تعداد ابطالی‌ها به ۲۹ شرکت اعلام شد حدود 2 روز قبل خروج موقت ۱۴ نماد، حل گره در ۳ سهم منفی، و افزایش تعداد ابطالی‌ها به ۲۹ شرکت اعلام شد
بسته شدن نماد ۱۴ شرکت بورسی و فرابورسی، رفع گره در ۳ سهم دارای صف فروش، و افزایش تعداد شرکت‌های مشمول ابطالی به ۲۹ اعلام شد.