مرتب سازی بر اساس:
#
@click="sortByColumn(header.title)" نماد:
تاریخ معامله:
@click="sortByColumn(header.title)" آخرین قیمت:
@click="sortByColumn(header.title)" تغییر:
درصد تغییر:
درصد پایانی:
@click="sortByColumn(header.title)" حجم:
ارزش:
مشاهده:
1 symbol logo ذوب ۱۴۰۲/۸/۲۸ 3,780 49 1.31 2.84 137,132,118 526,209,855,756
نمایش
2 symbol logo خودرو ۱۴۰۲/۸/۲۸ 2,570 -52 -1.98 -1.14 97,285,861 252,212,021,227
نمایش
3 symbol logo فولاد ۱۴۰۲/۸/۲۴ 5,490 -50 -0.9 -0.9 62,185,182 341,105,648,300
نمایش
4 symbol logo خساپا ۱۴۰۲/۸/۲۴ 2,354 -24 -1.01 -0.13 111,585,693 264,979,806,402
نمایش