مرتب سازی بر اساس:
#
@click="sortByColumn(header.title)" نماد:
تاریخ معامله:
@click="sortByColumn(header.title)" آخرین قیمت:
@click="sortByColumn(header.title)" تغییر:
درصد تغییر:
درصد پایانی:
@click="sortByColumn(header.title)" حجم:
ارزش:
مشاهده:
1 symbol logo فرآور ۱۴۰۳/۵/۱ 26,510 -870 -3.18 -0.99 223,219 5,974,943,080
نمایش
2 symbol logo وآفری ۱۴۰۳/۵/۱ 2,500 -78 -3.03 0 55,658 141,834,692
نمایش
3 symbol logo اپال ۱۴۰۳/۵/۱ 14,060 170 1.22 0 830,136 11,547,109,430
نمایش
4 symbol logo وبملت ۱۴۰۳/۵/۱ 2,125 -10 -0.47 -0.52 249,865,004 530,645,007,939
نمایش
5 symbol logo وسگلستا ۱۴۰۳/۵/۱ 0 0 NaN NaN 0 0
نمایش
6 symbol logo وآذر ۱۴۰۳/۵/۱ 6,130 -330 -5.11 -4.18 26,683,353 165,224,258,200
نمایش
7 symbol logo یاقوت ۱۴۰۳/۵/۱ 24,444 18 0.07 0.07 191,474,144 4,680,349,356,328
نمایش
8 symbol logo وسپه ۱۴۰۳/۵/۱ 4,476 33 0.74 -0.2 6,310,582 27,923,957,262
نمایش
9 symbol logo شستا ۱۴۰۳/۵/۱ 1,131 -2 -0.18 -0.18 310,268,404 350,994,020,567
نمایش
10 symbol logo غدشت ۱۴۰۳/۵/۱ 13,580 -240 -1.74 -0.36 299,042 4,079,961,180
نمایش
11 symbol logo خزامیا ۱۴۰۳/۵/۱ 4,080 38 0.94 2.23 55,533,265 229,472,248,236
نمایش
12 symbol logo وتوصا ۱۴۰۳/۵/۱ 1,021 -3 -0.29 0.59 10,410,487 10,741,805,626
نمایش
13 symbol logo وایران ۱۴۰۳/۵/۱ 5,230 10 0.19 -0.57 1,037,082 5,332,682,470
نمایش
14 symbol logo شوینده ۱۴۰۳/۵/۱ 14,000 -120 -0.85 -0.07 59,707 829,464,900
نمایش
15 symbol logo تکنو ۱۴۰۳/۵/۱ 4,860 -55 -1.12 -1.69 2,611,333 12,584,088,951
نمایش